Algemene Voorwaarden

1.       Introductie en begripsbepalingen

1.1   Bij Wappiez is dé plek voor ‘wappies’ om fysieke verbinding te vinden door bij elkaar op bezoek te gaan om te eten, drinken, overnachten of activiteiten te doen. Gasten kunnen op Bij Wappiez een advertentie aanmaken waarbij ze anderen uitnodigen om bij hun langs te komen of kunnen een plekje bij een aanbieder boeken om er gebruik van te maken.

1.2   De organisatie die handelt als Bij Wappiez en deze website beheert, is de Eenmanszaak Wappiez, geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 81665466 en gevestigd op Spoorstraat 122 te Leeuwarden. Bij Wappiez 
kan worden benaderd door een e-mail te sturen naar [email protected]

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Website: het platform van bij.wappiez.nl

b. Lid: geregistreerd gebruiker van de website.

c. Host: lid die op de website diners, borrels, overnachtingen en activiteiten kan aanbieden in zijn of haar omgeving.

d. Gast: lid die via de website een diner, borrel, overnachting of activiteit kan boeken.

e. Advertentie: een aanbieding van een gast voor een diner, borrel, overnachting of activiteit. Er zijn twee soorten advertenties, een normale en een evenement advertentie.

f. Normale Advertentie (Normale Ad): een advertentie van een diner, borrel, overnachting of activiteit in de eigen omgeving. Dit is een besloten boeking, waarbij er één partij langs zal komen.

g. Evenement Advertentie (Evenement): een diner, borrel, overnachting of activiteit waaraan verschillende partijen deelnemen die elkaar nog niet kennen en die onafhankelijk van elkaar hebben gereserveerd.

h. Prijs: de vergoeding die een host per gast vraagt voor een diner, borrel, overnachting of activiteit in zijn of haar huiskamerrestaurant.

i. Servicekosten: de kosten die Bij Wappiez in rekening brengt binnen de prijs voor het faciliteren van de transactie tussen de gast en host.

j. Wet- en regelgeving: alle wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op leden en de overeenkomsten tussen hen of met Bij Wappiez. Hieronder vallen onder meer Europese regelgeving, wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

1.4   Bij Wappiez heeft met haar website uitsluitend een faciliterende rol om hosts en gasten bij elkaar te brengen. Bij Wappiez is zelf geen partij bij een diner, borrel, overnachting of activiteit bij de overeenkomst tussen de host en de gast.

1.5   Hosts en gasten stemmen ermee in dat zij automatisch lid worden van Bij Wappiez wanneer zij zich aanmelden op de website. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten  verbonden. Ook stemmen zij ermee in om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom Bij Wappiez middels een nieuwsbrief, waarvoor zij zich op ieder moment kunnen afmelden.

1.6   Het lidmaatschap en de gebruiksovereenkomst kan op ieder moment, zonder opgave van redenen, door beide partijen worden opgezegd met onmiddellijke ingang. Gebruikers kunnen opzeggen per e-mail, of zelf hun account via hun Profiel verwijderen, waarna hun gegevens die op Bij Wappiez zullen worden verwijderd.

1.7   Leden verklaren zich akkoord met de artikelen in deze algemene voorwaarden waarin ook enkele verplichtingen en verboden zijn opgenomen. Bij Wappiez kan echter op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld dat hosts en gasten bepalingen ook daadwerkelijk naleven.

1.8   Alle gebruikers van de website kunnen zich met klachten over hosts of gasten wenden tot Bij Wappiez.

2.       Voorwaarden gebruik website

2.1   Hosts en gasten dienen zich op de website te registreren als lid van Bij Wappiez, alvorens zij een advertentie op de website kunnen reserveren of aanbieden.

2.2   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Door het invullen van gegevens op de website stemmen leden in met het feit dat Bij Wappiez contact met hen kan opnemen.

2.3   Het is niet toegestaan om hosts te benaderen voor commerciële doeleinden of om hen te benaderen met vragen en verzoeken die niet zijn gerelateerd aan het reserveren of beoordelen van een gerelateerde advertentie. Ook is het niet toegestaan om informatie op de website te gebruiken voor andere doeleinden dan normaal persoonlijk gebruik, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van Bij Wappiez. Indien er op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de website, of van informatie op de website, dan kan Bij Wappiez besluiten om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

2.4   Het gebruik van de Bij Wappiez is op eigen risico en Bij Wappiez kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op wat voor manier dan ook, met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving.

2.5   De intellectuele eigendomsrechten op Bij Wappiez en onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijden bij Bij Wappiez of haar licentieverleners. Door het aanleveren van content voor het maken van een profielpagina op Bij Wappiez geven gebruikers een eeuwigdurende internationale licentie om deze user-generated content te gebruiken in het kader van de functie van Bij Wappiez.

 

3.       Verplichtingen hosts

3.1   Hosts zijn verplicht om: 

a.       het door hen met de gasten overeengekomen en aangebodene te verstrekken aan de gasten. 

b.      de gasten als een goed gastheer of gastvrouw te ontvangen. 

c.       de gangbare hygiëne regels na te leven en ervoor te zorgen dat zij producten gebruiken en verwerken die van goede kwaliteit zijn.

d.      alle relevante wet en regelgeving na te leven.

3.2    Het is hosts toegestaan om op eigen initiatief commerciële activiteiten aan te bieden, die in lijn liggen met de regelgeving. Bij Wappiez beoordeeld achteraf of advertenties conform onze richtlijnen zijn. De prijs die wordt gevraagd aan de gasten dient uitsluitend om de door de hen gemaakte directe of indirecte kosten te gaan.

3.3   Bij Wappiez kan hosts, gevraagd en ongevraagd, meer informatie en aanbevelingen geven over voedselveiligheid, hygiëne, regelgevingen en meer.

 

4.       Verplichtingen gasten

4.1   Gasten zijn verplicht om:

a.       zich netjes en respectvol te gedragen op de locaties die zij bezoeken.

b.      de totale prijs en servicekosten van de reservering te betalen voorafgaand aan de boeking.

c.       alle wet- en regelgeving na te leven. 

4.2   Het is gasten niet toegestaan om in beoordelingen die zij achterlaten op de website taal te gebruiken die als ongepast, beledigend, kwetsend of aanstootgevend kan worden opgevat, of om in een beoordeling producten of diensten aan te bieden.

4.3   Indien gasten vragen hebben over voedselveiligheid, hygiëne, veiligheid of andere punten dan kunnen zij hierover contact opnemen met Bij Wappiez door te mailen naar [email protected]

 

5.       Betalingen en annuleringen

5.1   Gasten dienen voorafgaand aan een boeking de totale kosten van hun reservering te betalen via de website via iDeal, Paypal, Overschrijving of creditcard. Dit bedrag bestaat uit de prijs welke is bepaald door de host en de servicekosten.

5.2   Bij Wappiez houdt 15% servicekosten in van de totale prijs, inclusief btw. De uitbetaling vind 1x de maand op de 1ste dag van de maand plaats.

5.3   Eventuele geschillen tussen gasten en hosts over de prijs staan niet in de weg aan de verschuldigdheid van aan de Bij Wappiez en toekomende servicekosten.

5.4   Gasten kunnen een boeking kosteloos annuleren door contact op te nemen met de host, waarna in goed overleg de host de boeking kan annuleren. Bij Wappiez zal vervolgens de reeds betaalde prijs en servicekosten binnen 15 werkdagen terugstorten.

5.5   Er vindt geen restitutie plaats indien gasten niet komen opdagen.

5.6   Hobbychefs kunnen georganiseerde diners annuleren door dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het diner door te geven op de website, waarna de gasten geïnformeerd zullen worden.

 

6.       Aansprakelijkheid  

6.1   Bij Wappiez sluit alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van leden en andere bezoekers van de website en alle andere derden uit.  

6.2   Het gebruik van de website is op eigen risico en Bij Wappiez kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in het geval dat de website niet naar behoren functioneert. 

6.3   Omdat de inhoud van de website voor een groot deel wordt ingevuld door haar leden zijn hosts, gasten of andere bezoekers van de website verantwoordelijk voor meldingen van misbruik of andere overtredingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.  

6.4   Leden en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleving van wet- en regelgeving en Bij Wappiez wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hiervoor dan ook af. Bij Wappiez kan ook niet controleren of aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelegde boetes en/of sancties en/of de  gevolgen hiervan.

6.5   Bij Wappiez kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van afhandelen van klachten en de gevolgen daarvan.  

 

7.       Klachtenprocedure  

7.1   De website kent de mogelijkheid om een klacht door te geven over Bij Wappiez, een host of een gast.  

7.2   Afhankelijk van de klacht kan Bij Wappiez contact opnemen met de indiener van de klacht of de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

7.3   Bij Wappiez is gerechtigd om bij een door haar als gegrond beoordeelde klacht of op eigen initiatief sancties op te leggen, waaronder het voorwaardelijk, tijdelijk en/of permanent royeren van een of meerdere van haar leden. Tegen opgelegde sancties is geen bezwaar of beroep mogelijk.

7.4   Bij Wappiez zal in het geval van een gegronde klacht altijd contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

7.5   Bij Wappiez behoudt zich het recht voor om klachten niet in behandeling te nemen omdat zij kennelijk ongegrond zijn, onvoldoende onderbouwd zijn of geen klacht zijn. Bij Wappiez is in dat geval niet verplicht contact op te nemen met de indiener van de klacht. 

 

8.       Privacy statement

8.1   In het kader van de website verwerkt Bij Wappiez persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om Bij Wappiez mogelijk te maken en om contact met gebruikers te onderhouden, om vragen of opmerkingen te behandelen, of om te reageren indien er een geschil ontstaat.

8.2   Bij Wappiez gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld voor zover dat inherent is aan Bij Wappiez of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting is. Gegevens die door leden worden ingevuld op de profielpagina delen wij in het kader van Bij Wappiez ook met andere gebruikers.

8.3   Persoonlijke aandacht staat bij Bij Wappiez centraal en alle uitingen van ongenoegen zullen zorgvuldig en in vertrouwen door ons worden behandeld.

8.4   Bij Wappiez maakt gebruik van ‘cookies’ om de gebruikersbeleving te optimaliseren.

8.5   Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens is te vinden op de website van de  Rijksoverheid.

8.6   Bij Wappiez zal op frequente basis nieuwsbrieven sturen aan haar leden. Indien een lid deze niet meer wenst te ontvangen, kan hij of zij zich uitschrijven door onderaan in de nieuwsbrief de annulering te activeren.

 

9.       Slot  

9.1   Bij Wappiez behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De actuele versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid zijn altijd op de website beschikbaar.  

9.2   Op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid is Nederlands recht van toepassing.

9.3   Dit document is met zorg opgesteld op 23 november 2021.

Neem het heft in eigen handPlaats een advertentie en bouw die parallelle samenleving

Steeds meer vrijheden worden ons ontnomen. Maar nu heb jij dé kans om weer een stukje vrijheid terug te winnen. Plaats een advertentie en creëer een waardig leven voor vrije mensen.